Regulamin korzystania z serwisu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.jungjewellery.com (serwis), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu, nie stosuje się Regulaminu do towarów zakupionych w salonach stacjonarnych Firma Jubilerska JUNG - Sprzedawcy.

2. Serwis jest prowadzony przez:
Firma Jubilerska JUNG
Adres:ul. Czeremchowa 16/5, 61-474 Poznań
NIP 783-100-39-09,
Telefon 48 604 976 603
e-mail: info@jungjewellery.com

3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

II. ZAWIERANIE UMÓW – PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy Sprzedawcy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.jungjewellery.com Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. Firma Jubilerska JUNG zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Firma Jubilerska JUNG

3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie Firma Jubilerska JUNG zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia

4. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.

5. Firma Jubilerska JUNG potwierdzi Klientowi, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu, otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
a) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 8.00 a godz. 15.30 ofertę Klienta uważa się za złożoną w tym samym dniu,
b) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym (tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującym po dniu przesłania potwierdzenia.

6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z powodu fizycznego braku towaru w skutek równoległej sprzedaży w salonie stacjonarnym lub innych ważnych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

III. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Klient uiszcza cenę za zamówione towary w sposób wskazany przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie.
Sklep honoruje trzy formy płatności:
a - opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.
b - karta płatnicza - zamówienie jest realizowane po otrzymaniu komunikatu o autoryzacji transakcji. Serwis, za pośrednictwem DotPay, obsługuje karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
c - przekaz/przelew - na rachunek sklepu w banku BZ WBK S.A, nr konta Sprzedawcy: 23 1090 1870 0000 0001 1747 3102 W tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek.

3. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia oraz symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ODBIÓR PRZESYŁEK

1. Firma Jubilerska JUNG realizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas wykonania biżuterii i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień.

Firma Jubilerska JUNG wysyła zakupiony przez Państwa towar:
- po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, jeśli formą płatności jest przelew bankowy
- jeśli przesyłka jest płatna gotówką przy odbiorze od Kuriera
- w przypadku realizacji płatności za pośrednictwem DotPay, po otrzymaniu komunikatu o autoryzacji transakcji

2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny.

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.

5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez Firma Jubilerska JUNG

6. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 18, aby sprawdzić status swojej przesyłki, należy skorzystać ze strony firmy kurierskiej, wpisując numer listu przewozowego podanego w powiadomieniu mailowym informującym o zmianie statusu zamówienia na "Wysłane".

7. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera: a) sprawdzić ogólny stan przesyłki i czy opakowanie nie jest naruszone, b) jeżeli przesyłka jest naruszona należy sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia zakupionego towaru należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, protokół jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.

V. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku biżuterii wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU.

1 Klient może anulować złożone zamówienie mailowo, wypełniając formularz w dziale „Zwroty”, lub składając oświadczenie na piśmie. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

2. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz w dziale "Zwroty". Termin zwrotu liczy się od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych przez Klienta w salonach stacjonarnych Firma Jubilerska JUNG. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów prawa. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta. Przed tą chwilą, Klient może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.

3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.

4. Jednocześnie Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, w stanie niezmienionym, to jest:
a. Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być z fabrycznym opakowaniem, opatrzony metką firmową, z certyfikatami. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne).
b. cena, powiększona o koszty dostawy ( w przypadku dostawy płatnej), zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wymaganych elementów przesyłki, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający wstrzyma się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu od Kupującego.
c. Ze względu na wygodę Kupującego jak i bezpieczeństwo wysyłanych rzeczy, koszty przesyłki zwrotnej na terenie Polski pokrywa Firma Jubilerska JUNG. Przed nadaniem przesyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres info@jungjewellery.com celem ustalenia szczegółów odbioru przesyłki. Przesyłek “za pobraniem” nie odbieramy.
d.Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Firma Jubilerska JUNG nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu bankowego. Firma Jubilerska JUNG zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji przelewu. Firma Jubilerska JUNG nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Kupującego z innych przyczyn, nieleżących po stronie Firma Jubilerska JUNG

6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przesyłki.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.

8. Firma Jubilerska JUNG nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

9. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy Firma Jubilerska JUNG zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

VII. REKLAMACJA I WYMIANA TOWARU

1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 24 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do firmy na adres:
Firma Jubilerska JUNG
Ul. J.Hallera 6-8
60-104 POZNAŃ
Z dopiskiem „Reklamacja”
Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski pokrywa Firma Jubilerska JUNG o ile Klient skorzysta z usługi transportu oferowanej przez Sprzedawcę i skontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres info@jungjewellery.com celem ustalenia szczegółów odbioru przesyłki. W przypadku reklamacji z zagranicy koszt przesyłki do Polski pokrywa Klient. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kompletnie wypełniony formularz reklamacji dostępny na stronie serwisu w dziale „Reklamacje” lub w linku formularz reklamacji oraz dowód zakupu: np. paragon, faktura lub inne poświadczające dokonanie zakupu (np.kopia wyciągu bankowego, kopia wyciągu z karty)

3. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

4. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt według uznania Klienta zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Firma Jubilerska JUNG albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt Firma Jubilerska JUNG lub jego cena zostanie zwrócona lub obniżona.

5. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wszystkich pozostałych wyszczególnionych w gwarancji dołączonej do zakupionego towaru), Firma Jubilerska JUNG skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw.

6. Realizacja prawa do wymiany następuje po uprzedniej akceptacji mailowego zgłoszenia przez Firma Jubilerska JUNG. Wymiana na inny rozmiar będzie możliwa wyłącznie wówczas, jeżeli dany towar jest dostępny w takim rozmiarze oraz gdy wymieniany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania. Firma Jubilerska JUNG nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Firma Jubilerska JUNG ., w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883). W celu wykonania płatności oraz realizacji wysyłki zakupionego produktu, dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio DotPay. oraz firmie kurierskiej DHL. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Firma Jubilerska JUNG

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Firma Jubilerska JUNG: www.jungjewellery.com

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory sprzeczne powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.

5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.jungjewellery.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.